Тарас Шевченко
Ну що б, здавалося, слова...
Слова та голос — більш нічого.
А серце б’ється — ожива,
Як їх почує!..
Т.Шевченко

Тренажер з правопису української мови


поєднує теоретичні положення й практичні завдання, що сприяє засвоєнню граматики української мови і вдосконаленню правописних навичок. Навчальні матеріали додатково містять різноманітну пізнавальну інформацію.

Підготовка до ЗНО. Завдання, відповіді та інтерактивні тести онлайн.

Регулярно займаючись на тренажері

перевіряйте свої знання

вивчайте і повторюйте правила

вдосконалюйте навички спілкування

піднімайте свій освітній рівень

ПЕРЕЙТИ ДО ВПРАВ

Особливості тренажера

Для знайомства з тренажером виконайте типове завдання

Знайдіть і виправте у навчальному завданні граматичні помилки згідно з правилами українського правопису* (поставте тире, будьте уважні з пробілами).


ПЕРЕВІРИТИ
ЦІКАВО
ПІДКАЗКА

* завдання в навчальній картці не цитата.

Граматичні правила та вправи

І. ФОНЕТИКА І ПРАВОПИС

ПРАВОПИС ПРИГОЛОСНИХ

Правопис приголосних
у кінці префіксів, чергування та уподібнення (асиміляція) приголосних
(класифікація приголосних звуків)
Спрощення
в групах приголосних
Зміни приголосних
перед суфіксами
- ськ(ий), - ств(о)
Вживання
м’якого знака

Вживання
апострофа

Подовження і подвоєння приголосних

ПРАВОПИС ГОЛОСНИХ

Чергування е з и, правопис ненаголошених е та и
(загальні правила)

Ненаголошені е та и
в префіксах і суфіксах.

Чергування і
з іншими голосними

Правопис і та и в незапозичених словах (загальні правила) та в основах іншомовних слів

Правопис і та и
в префіксах і суфіксах

Правопис о та а,
о та у

Чергування е з о після шиплячих та й

МИЛОЗВУЧНІСТЬ МОВИ

Основні закони милозвучності української мови

Фонетичні засоби
милозвучності мови

ІІ. ЛЕКСИКА

Слово і його лексичне значення Синоніми та антоніми
Омоніми і пароніми Застарілі слова й неологізми Фразеологізми і фразеологічні вирази

ІІІ. МОРФОЛОГІЯ І ПРАВОПИС

БУДОВА СЛОВА І ПРАВОПИС

Прості, складні і складені слова.
Правопис слів разом, із дефісом, окремо

Правопис слів із частинами
напів- і пів-

Правопис складноскорочених слів і графічних скорочень

ЗМІНЮВАНІ ІМЕННІ ЧАСТИНИ МОВИ
ІМЕННИК

Поділ іменників на відміни
(I, II, III, IV відміни)

Поділ іменників І та ІІ відмін на групи (тверда, м’яка, мішана)

Категорія відмінка. Відмінкові закінчення іменників

Правопис закінчень іменників І та ІІ відмін залежно від групи

Особливості відмінювання іменників

Правопис закінчень іменників
II відміни ч. р. (-а(-я), -у(-ю))

Творення і правопис імен по батькові

ПРИКМЕТНИК

Прикметник як частина мови.
Розряди: якісні, відносні, присвійні

Творення і правопис ступенів порівняння прикметників
(вищий і найвищий)

Творення і правопис присвійних прикметників

Відмінювання прикметників

Правопис закінчень прикметників

ЧИСЛІВНИК

Загальна характеристика числівника

Відмінювання числівників

Правопис числівників
і відчислівникових складних слів

Сполучення числівників з іменниками

ЗАЙМЕННИК

Загальне поняття про займенник

Відмінювання займенників

Вживання займенників

ДІЄСЛОВО ТА ЙОГО ФОРМИ

Загальна характеристика дієслівних форм.
Вид і перехідність дієслів.

Способи і часи дієслова. Особа.

Неозначена форма дієслова. Минулий час. Умовний спосіб.

Особові форми дієслова

Дієвідміни (перша, друга).
Правопис закінчень дієслів у теперішньому і простому майбутньому часах.

Чергування приголосних в особових формах дієслова

Майбутній час
(простий, складний, складений)

Наказовий спосіб дієслова

Неособові форми дієслова

Дієприкметник як форма дієслова

Творення і вживання активних дієприкметників

Творення й правопис пасивних дієприкметників

Безособова форма
на -но, -то

Творення і вживання дієприслівників

Написання не з дієсловом

НЕЗМІНЮВАНІ ІМЕННІ ЧАСТИНИ МОВИ
ПРИСЛІВНИК

Загальна характеристика прислівника

Правопис прислівників, утворених від прикметників

Правопис прислівників, утворених від іменників

Правопис прислівників, утворених від числівників та прислівників

Правопис складних і складених прислівників

Правопис і та и в кінці прислівників

СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ ТА ВИГУК
ПРИЙМЕННИК

Загальна характеристика прийменників

Правопис прийменників

Розрізнення прийменників і префіксів

СПОЛУЧНИК

Загальна характеристика сполучників

Правопис сполучників

ЧАСТКИ

Загальна характеристика часток

Правопис часток

Написання не з різними частинами мови

ВИГУК

Написання вигуків та звуконаслідувальних слів

IV. СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Розділові знаки в простому реченні

Тире в простому реченні

Розділові знаки при непоширених прикладках

Однорідні члени речення

Відокремлені члени речення

Звертання

Вставні та вставлені конструкції
(слова, словосполучення, речення)

Порівняльні звороти.
Розділові знаки при конструкціях з як, мов, наче.

Складне речення

Загальна характеристика складних речень.
Коми в складносурядному та складнопідрядному реченнях.

Інші розділові знаки в складносурядних, складнопідрядних і безсполучникових складних реченнях

Пряма мова і цитати

ДОДАТКОВІ ВПРАВИ

Теорія та вправи для удосконалення культури мовлення
(норми та стилі української літературної мови)

Новини сайту, побажання і зауваження

Хочете висловити подяку авторам, підтримати 💲 💲 💲 розвиток проєкту і просто зробити добру справу?
Ваша допомога піде на створення нових уроків.

Створити 👇 регулярний платіж на Patreon

Become a Patron!

Пригостити 👇 один раз кавою на buymeacoffee.comКупити авторам кави ☕

Щоб регулярно отримувати найсвіжішу інформацію про оновлення на сайті, вподобайте наші сторінки в мережі facebook.com та на YouTube